Klubová výstava whippetů

Klubová výstava whippetů 2017 při OV

Propozice KV whippetu 2017

ke stažení: propozice_Whippet.docx (91,9 kB) Propozice Klubová výstava

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

Whippet klub ČR ve spolupráci ČKS Střítež

pořádá v čtvrtek 6.7.2017 (státní svátek) při OV

Klubovou výstavu whippetů v Kelči na Severní Moravě

se zadáváním

CAJC,CAC,r.CAC,Klubový vítěz 2017,BOS,BOJ,BOV,BOV

Dítě a pes ,Nejlepší pár I-II-III.,,Nejelpší chov.skupina I-II-III.

I. uzávěrka: 10.5. 2017 II. uzávěrka: 5.6. 2017

III. uzávěrka -poštou do 19.6!!, LAST MINUTE 24. 6. 2017(pouze on-line přes dogoffice)

Přihlášky přes https://www.dogoffice.cz/

nebo

poštou na adresu:

Soňa Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

Info: https://vystava-morava.webnode.cz/klubova-whippetu-2017/

PROGRAM: Klubová výstava Kelč(při OV Kelč)

07.30 - 08.45 přejímka psů na výstavišti s dárky pro všechny zúčastněné

08.45 slavnostní zahájení

09.00 - 14.00 posuzování v kruzích

14.30 - 16.30 soutěže, po soutěžích ukončení výstavy

Posuzuje se podle platného výstavního řádu a standardů FCI, jakož i podle pokynů vydaných vedením výstavy.

Rozhodčí Foss Arne - LR, Norsko

Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nepředvídaných okolností, uvedené časy soutěží po posuzování v kruzích jsou orientační, třídy budou následovat jak jsou zde uvedené.

TŘÍDY :

třída štěňat (baby) 4 - 6 měsíců

třída dorostu (puppy) 6 - 9 měsíců

třída mladých 9 - 18 měsíců

mezitřída 15 - 24 měsíců

třída otevřená od 15 měsíců

třída pracovní od 15 měsíců + certifikát

třída vítězů od 15 měsíců + doklad o přísl. titulu

třída veteránů od 8 let

třída čestná od 15 měsíců + doklad o příslušném titulu

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky.

Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ ) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově příslušné třídy (mladých, mezitřídy, otevřené). Dále je k přihlášce nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu pův. psa.

Klasifikace:

a) třída baby a dorostu velmi nadějný nadějný b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

výborný velmi dobrý dobrý dostatečný diskvalifikace neposouzen

OCENĚNÍ :

Udělované ocenění a tituly: CAJC, res CAC, CAC, BOJ,Klubový vítěz 2017, BOV, BOS, BOB. O udělení rozhodují rozhodčí, nejsou nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

BOB BABY -VN 1 pes a VN 1 fenka (BOB puppy postupuje o BIS pupy)

BOB PUPPY -VN 1 pes a VN 1 fenka (BOB baby postupuje o BIS baby)

CAJC -zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1

CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené,

pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1

res CAC zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2

BOJ titul získává nejlepší mladý pes nebo fena každého

plemene se zadaným čekatelstvím CAJC

BOV o tento titul soutěží pes a fena s V1,

kteří získali ve třídě veteránů V1

Klubový vítěz 2017 nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří

obdrželi CAC (mezitřída,otevřená,pracovní,vítězů)

BOB o tento titul soutěží CAJC pes a fena, pes a fena,

kteří získali titul Klubový vítěz a V1 veteráni pes a fena

BOS do soutěže nastupují pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec, opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB

Závěrečné Soutěže klubové výstavy:

Závěrečné soutěže výstavy(v tomto pořadí):

Po zadání B O B a B O S:

Dítě a pes - hodnotí se předvádění psa a kontakt dítěte . Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen.

Nejlepší chovatelská skupina 3-5 jedinců (min. od dvou různých otců nebo matek) viz níže

Nejlepší pár - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 1.maj.

Výstavní poplatky:

I.uz 10.5. II. uz 5.6. III. last minute do 24.6 on line D.off.

Za prvního psa včetně katalogu 500,-Kc 600,- Kč 700,-Kč

Za dalšího psa bez katalogu 450- Kč 550,-Kč 650,-Kč

třídy štěňat a dorostu 250,- Kč 350,- Kč 450,-Kč

Veteráni,čestná 250,-Kč 350,-Kč 450,-Kč

Soutěže 200,- Kč 250,-Kč 300,-Kč

Storno přihlášek je možné do termínu II.uzávěrky za 50% poplatku, po termínu II.uz storno již není možné.Přeřazování do jiné třídy do termínu III.uzávěrky za poplatek 50 kč(pes)

Přihlášení na místě do soutěží je možné do 11 hod(pár ,skupina) 400 kč

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.

Číslo účtu: 2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

nebo

složenkou typu C na adresu:

Soňa Sehnalíková

Kelč 83

756 43 Kelč , tel. 777 006509

Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 24.6.2016 nebo budou uhrazeny na místě v den výstavy budou činit 800,-Kč za každého psa

*Výstavní poplatek za dalšího psa je umožněn pouze u psů v držení stejného majitele, který je zapsán v průkazu původu, v opačném případě bude považován za prvního psa a nedoplatek bude vybírán před začátkem posuzování ve výstavní kanceláři. Jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné nelze považovat za prvního přihlášeného psa.

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijatá!!!

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta.

Zahraniční musí uhradit dle uzávěrek výstavy, pokud budou platit na účet klubu je nutné provést zahraniční platbu s poplatky na vrub plátce tj poplatky OUR. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.

PROTEST:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy .Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Veterinární podmínky:

- psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Všeobecná ustanovení:

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU planého od 1.1.2014. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce se přikládá oboustranná kopie průkazu původu. Importovaní psi v majetku českých občanů musí být zapsáni v české plemenné knize.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni bez nároku vrácení výstavních poplatků. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a se zveřejněním výstavního posudku včetně ocenění.

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:

a) originál průkazu původu

b) platný očkovací průkaz

c) potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel asi 7 dní před konáním výstavy, přednostně mailem)

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu - pro jednotlivce 1 strana A5 ČB...500,-Kč ½ strany A5 ČB ...250,- Kč

- pro firmy 1 strana A5 ČB....1.000,-Kč ½ strany A5 ČB ...500,- Kč

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.


Více zde: https://vystava-morava.webnode.cz/klubova-whippetu-2017/propozice-kv-whippetu-2017/